PROWADZENIE ROBÓT W PASIE DROGOWYM

 1. Informacje ogólne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (tj.: infrastruktury telekomunikacyjnej oraz urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją, a także do innych czynności związanych z eksploatacją tej infrastruktury i urządzeń, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają), może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem tutejszego zarządu dróg, który może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, o których mowa wyżej, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

 1. Podmiot uprawniony do składania wniosku:
  1. inwestor,
  2. projektant umocowany pełnomocnictwem inwestora.
 1. Wymagane dokumenty:
  1. wniosek >> pobierz
  2. mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000
   – oryginalna lub poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez projektanta lub inwestora
   – obejmująca obszar pasa drogowego, w którym planowana jest inwestycja, z zaznaczeniem:

   • np. kolorem zielonym granic pasa drogowego i zapisem o treści „granice pasa drogowego” umieszczonym obok zaznaczenia lub w stworzonej legendzie,
   • dowolnym kolorem proponowaną trasę urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

  Uwaga: Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 do pobrania
  w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku, ul. Wyzwolenia 2 (mapa z czerwoną pieczęcią geodezyjną).

  Mapa powinna odzwierciedlać aktualny w chwili prowadzenia przez organ postępowania stan faktyczny i prawny nieruchomości zlokalizowanej w analizowanym obszarze. Kopia mapy powinna być opatrzona pieczęciami i podpisami organu prowadzącego zasób informacyjny, w którym znajduje się oryginał tego dokumentu. W przypadku map utworzonych elektronicznie z wykorzystaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy podać na dokumencie identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – oznaczenie KERG,

  1. pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa, upoważniające do występowania w imieniu i na rzecz inwestora,
  2. opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł od każdego złożonego pełnomocnictwa,
  Uwaga: Opłatę skarbową należy uiścić w właściwym urzędzie, tj. w urzędzie Gminy Giżycko, 11-500 Giżycko ul. Mickiewicza 33.
  1. na żądanie organu, inne niezbędne dokumenty, które przyczynią się
   do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i tym samym trafnego rozpatrzenia sprawy.
 1. Miejsce składania dokumentów:

Wniosek w sprawie uzyskania zezwolenia należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych
w Giżycku, 11-500 Giżycko ul. Węgorzewska 4; w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 15:00.

 1. Rozpoznanie wniosku:

Poszczególne sprawy rozpatrywane są nie później niż w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku, przy czym wskazany termin zostanie zachowany wyłącznie, gdy wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne.

Do powyższego terminu, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa
do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu rozpatrującego sprawę.

 1. Rozstrzygnięcie sprawy:

Rozstrzygnięcie sprawy następuje w drodze decyzji administracyjnej, która określa
w szczególności:

 1. rodzaj inwestycji,
 2. sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym,
 3. pouczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:
  • uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
  • uzgodnienia z zarządem dróg, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego urządzenia (w przypadku obowiązku dokonania stosownego zgłoszenia do właściwego organu architektoniczno – budowlanego lub przed uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie robót, zaleca się uzgodnienie projektu technicznego/wykonawczego),
  • uzyskania zezwolenia zarządu dróg na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urządzenia.

Uwaga: Po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej dla planowanej inwestycji, właściwy podmiot zobowiązany jest do sporządzenia jej na planie sytuacyjnym na kopi aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W przypadku gdy infrastruktura liniowa napowietrzna i podziemna niezwiązana z drogą a przebiegająca wzdłuż drogi poza terenem zabudowy, powinna być usytuowana poza pasem drogowym. Dlatego też, inwestor w decyzji lokalizacyjnej zezwalającej na zaprojektowanie przedmiotowej infrastruktury w pasie drogowy poza terenem zabudowy,   zostaje pouczony o obowiązku wystąpienia z wnioskiem do właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej o wyrażenie zgody na odstępstwo od rzeczonego wymogu.

 1. Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku, w terminie 14 dni
od doręczenia.


 1. Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., 460 ze zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),
 • d) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013 r. poz. 1183),
 • ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r. poz. 164 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.),
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. 2015 r. poz. 783 ze zm.).