Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4464N – ul. Suwalskiej w Giżycku, na odcinku od km 0+705,00 do km 0+982 o długości 277 m.
Zakres robót obejmuje: korektę łuków pionowych i łuków poziomych, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, budowę chodnika po prawej stronie drogi oraz jednej zatoki autobusowej, budowę kanalizacji deszczowej, zapewnienie miejsc dostępu do drogi z posesji (przebudowę istniejących zjazdów) oraz ustawienie tablic informacyjnych.

Wykonawca:
STRABAG Sp. z o. o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Okres realizacji zadania: październik 2023 – lipiec 2024

Całkowita wartość inwestycji: 1 698 765,36 zł
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1 019 259,21 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie: lipiec 2023

>> Zrealizowane inwestycje i zadania w trakcie realizacji
>> Projekty realizowane z udziałem środków z funduszy krajowych