Budowa i utrzymanie zjazdów zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych

W związku z realizowanym  „Remontem strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,2 km” :

  • drogi powiatowej nr 1740N (dr. pow. nr 1738N – Jurkowo – Lipowo – Gawliki Wlk.) na odcinku od drogi powiatowej nr 1738N do miejscowości Lipowo,
    o długości 10,700 km (Gmina Kruklanki),
  • drogi powiatowej nr 1710N (Miłki – Lipińskie – Wydminy) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 656 do miejscowości Szczepanki o długości 2,200 km (Gmina Miłki),
  • drogi powiatowej nr 1740N (dr. pow. nr 1738N – Jurkowo – Lipowo – Gawliki Wlk.) w msc. Gawliki Wielkie o długości 1,800 km (Gmina Wydminy),
  • drogi powiatowej nr 1833N (Kruklin – Siedliska – Lipińskie) na odcinku Kruklin – Siedliska o długości 2,000 km (Gmina Giżycko),
  • drogi powiatowej nr 1733N (gr. pow. – Knis – Ryn) na odcinku granica powiatu – Knis o długości 1,500 km (Gmina Ryn)

Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku przypomina, iż zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U.2023.0.645).  Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. W przypadku budowy lub przebudowy drogi, budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących leży po stronie zarządcy drogi.

Mając na uwadze realizowane przez Zarząd Dróg ww. zadania remontowe Wykonawca tych robót ma w zakresie wyłącznie poprawienie połączenia  drogi z istniejącymi, zalegalizowanymi zjazdami.

W przypadku niezalegalizowanych zjazdów należy wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych z wnioskiem na lokalizację zjazdu. Niedostosowanie się do zaleceń zarządcy drogi będzie skutkowało tym, iż niezinwentaryzowane zjazdy w czasie robót utrzymaniowych prowadzonych w pasie drogowym będą przekopywane i wykazywane w prowadzonej ewidencji danej drogi, jako rów przydrożny lub skarpa.

Ponadto pragnę podkreślić, iż zgodnie z art. 30 ustawy o drogach publicznych, utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Powyższy obowiązek jest zatem obowiązkiem ustawowym ciążącym na właścicielach i użytkownikach gruntów. Zaniechanie przez właściciela lub użytkownika wykonania tego obowiązku może doprowadzić do sytuacji niebezpiecznych lub utrudniających prawidłowe korzystanie ze zjazdów. Zjazdy z drogi oraz przepusty powinny być utrzymywane w stanie gwarantującym bezpieczny zjazd z drogi publicznej lub wjazd z nieruchomości na drogę publiczną. Przepusty pod zjazdami zapewniają drożność i prawidłowy przepływ wody w rowie odwadniający korpus drogowy. Właściwe odwodnienie drogi wpływa na jej stateczność i trwałość. Uchylenie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości i przepustów pod zjazdami zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 ze zm.) stanowi wykroczenie.

Z poważaniem
Grzegorz Moszczyński
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku

Zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem e-usług - wniosków elektronicznych.
W związku z zagrożeniem epidemicznym w naszym kraju, zachęcamy do załatwiania spraw z wykorzystaniem e-usług - wniosków elektronicznych.